Skip Navigation
 


obrazek

obrazek

obrazek

Jak zabijamy polskie rzeki

(kliknij aby pobrać prezentację)

Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Klub Przyjaciół Dunajca serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Magia górskiej rzeki- Dunajec" (edycja lato-jesień). Przedmiotem prac nadsyłanych na konkurs powinno być piękno letniego i jesiennego krajobrazu, wyjątkowość przyrodniczego otoczenia rzeki oraz klimaty wędkarstwa muchowego, związane z rzeką Dunajec. Wszystkie prezentowane na fotografiach ryby, powinny powrócić żywe do rzeki.


Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Klub Przyjaciół Dunajca działający przy ZO PZW Nowy Sącz, właściciel strony internetowej www.przyjacieledunajca.pl
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
4. Nadsyłane prace powinny być wykonane latem lub jesienią 2008 roku tj. w dniach od 24 czerwca do 22 grudnia br.
5. Do konkursu przyjmowane są fotografie wykonane w technice cyfrowej.
6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
7. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i rozdzielczości minimalnej 150dpi w plikach nie przekraczających 12MB należy nadsyłać na adres : klub@przyjacieledunajca.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
8. W treści listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, natomiast tradycyjną pocztą należy przesłać oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. (adres do korespondencji : Klub Przyjaciół Dunajca Ul. Lwowska 27, 33-300 Nowy Sącz )
9. Zdjęcia należy nadsyłać od 1.11.2008 do 31.12. 2008 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.01.2009 r.
10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury pocztą elektroniczną.
12. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie internetowej www.przyjacieledunajca.pl oraz na innych witrynach za zgodą organizatora.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Klubowi Przyjaciół Dunajca prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocji regionu oraz uprawiania wędkarstwa muchowego nad Dunajcem.
14. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną - rzeźba jętki , wykonana przez artystę amatora Andrzeja Antosiewicza oraz 2 równorzędne nagrody( pamiątkowe góralskie ciupagi ). Dodatkowo każdy ze zwycięzców otrzyma po jednej licencji dziennej, na odcinek specjalny Dunajca. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
15. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Załącznik:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów na zdjęcie promujące rzekę Dunajec, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."
 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego